RADA ADMINISTRACYJNA

Lokalna Rada Administracyjna, która oznacza także Radę Ekonomiczną służy pomocą Duszpasterzowi Odpowiedzialnemu w codziennym zarządzaniu Lokalną Polską Misją Katolicką. Jest Ona powoływana przez Duszpasterza Odpowiedzialnego danej wspólnoty. W skład Rady wchodzi: Prezes Rady, Sekretarz Rady, Skarbnik, Oficer Gift Aid oraz poszczególni członkowie. Członkowie Rady są powoływani na kadencje. Jak mówi sama nazwa; Rada Administracyjna jest ciałem doradczym. Nie ma ona żadnej formalnej władzy, o ile ta władza sama nie zostanie w jakiejś konkretnej sprawie dana od duszpasterza. Rada nie ma charakteru wizerunkowego, ale służebny; nie jest ona powoływana w celu nadania komuś rangi lub zaszczytu lecz przysługuje ona tym, którzy więcej mają radości z dawania aniżeli z brania. Do zadań Rady nie należy kreowanie władzy ani nadawanie wizualnego charakteru parafii. 
Nie ma Rady bez duszpasterza, to nie ona sama się wybiera, konstytuuje lecz jest powoływana, powtórzmy to raz jeszcze, jest ona powoływana przez kapłana aktualnie odpowiedzialnego za Parafię. Rada jest dla kapłana, przy kapłanie i z kapłanem dla dobra wspólnoty.